Taksering av landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

Takstmann Steinar Weel
Telefon: 414 69 190
  • Bilde 1

    Steinar Weel har bred landbrukserfaring og er utdannet takstmann ved Norges Eiendomsakademi

  • Bilde 2

    Som mangeårig takstmann har Steinar Weel bred erfaring med takst på landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

  • Bilde 3

    Steinar Weel arbeider som frittstående og selvstendig uten bindinger til firmaer, meglere eller institusjoner

Verditakst og konsesjon

De fleste landbrukseiendommer skal takseres i henhold til konsesjonslovens prinsipper.

Konsesjonsloven § 1 :

"Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet."

Konsesjonsloven inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og regler som skal legges til grunn ved verdisetting/takst av eiendommer i det åpne marked. Selv om disse prinsippene ikke gjelder ved salg i familien, er loven likevel retningsgivende for verdisettingen. Offentlige rundskriv gir retningslinjer for den praktiske verdisettingen.

For jord og skog beregens en avkastningsverdi basert på hva som er normalt avlingsnivå på jorda eller tilvekst i skogen. Ut i fra dette kan en beregne hva investeringen kan forrente. Årlig netto avkasting (grunnrente) kapitaliseres opp med en rente som er fastsatt av myndighetene (for tiden 4%). For tilleggsjord aksepteres verdier som ligger inntil 50% høyere.

For bygninger beregens kostnadsverdi. Dette innebører at en beregner byggekost for tilsvarende nytt bygg, deretter fratrekk for alder, slitasje, uegnethet m.m. Bygninger som leies ut kan verdisettes på bakgrunn av leieinntektene.

Det er landbrukskontorene i den enkelte kommune som fører en priskontroll i henhold til konsesjonsloven når eiendommer omsettes i det åpne marked.