Taksering av landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

Takstmann Steinar Weel
Telefon: 414 69 190
 • Bilde 1

  Steinar Weel har bred landbrukserfaring og er utdannet takstmann ved Norges Eiendomsakademi

 • Bilde 2

  Som mangeårig takstmann har Steinar Weel bred erfaring med takst på landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

 • Bilde 3

  Steinar Weel arbeider som frittstående og selvstendig uten bindinger til firmaer, meglere eller institusjoner

Skiftetakst og Åsetetakst

Skiftetakst kan være aktuelt ved:

 • Skifte mellom ektefeller der begge er i live.
 • Skifte ved dødsfall.

Ved skifte mellom ektefeller vil eiendommens reelle verdi legges til grunn.

Skifte ved dødsfall og der det er odelsjord som går i arv til etterkommerne, har en av disse rett til på skifte å få utlagt denne til seg på vilkår som fremgår av odelsloven kapittel XII. Denne retten kalles åsetesrett.

Åsetesretten er en arverett som går ut på å kunne overta arvelaters eiendom udelt og etter "billig takst".

Åsetetakst er en verdisetting so mskjer ved et skifte av dødsbo hvor det er livsarvinger som har odelsrett. Man skal ta utgangspunkt i en rimelig verdi med det formål at den som overtar eiendommen skal klare å beholde gården, underforstått ved landbruksdrift. Verdisettingen skal ta hensyn til situasjonen arvingene er i, men først og fremst den økonomiske situasjonen for arvingen som overtar.

Ofte følges et åsetesprinsipp ved salg mellom foreldre og barn. Det betyr at det gis et særskilt avslag, inntil 25%, for den som skal overta gården. Tanken bak åsetesavslaget er at det skal være mulig for den som overtar å beholde gården i drift som en landbrukseiendom.

Åsetesavslag kan også benyttes ved overdragelse i levende live. Da er det selger, og ikke takstmann, som bestemmer hvor stort avslaget skal være.