Taksering av landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

Takstmann Steinar Weel
Telefon: 414 69 190
  • Bilde 1

    Steinar Weel har bred landbrukserfaring og er utdannet takstmann ved Norges Eiendomsakademi

  • Bilde 2

    Som mangeårig takstmann har Steinar Weel bred erfaring med takst på landbrukseiendommer, maskiner og løsøre

  • Bilde 3

    Steinar Weel arbeider som frittstående og selvstendig uten bindinger til firmaer, meglere eller institusjoner

Odelstakst

Odelstakst skal brukes der gården blir forsøkt overtatt av en bedre odelsberettiget etter odelslovens regler.

Verdisetting følger odelslovens § 49:

"Verdsetjinga ved odelstakst skal gjerast på grunnlag av den bruk av eigedomen som er naturleg og pårekneleg etter tilhøva på staden, og som kan sameinast med at eigedomen hovudsakleg blir nytta til landbruksføremål. Reglane i første stykket gjeld tilsvarande for verdsetjinga av odelseigedom når nokon på arveskifte eller skifte mellom ektemakar tek over eigedom i kraft av odelsrett."

Det er Tingretten i området der gården ligger som oppnevner takstmenn ved odelsløsning.

Odelstaksten er verdien som fastsettes av retten hvis det reises odelsløsningssak mot eier av gården. Verdien skal settes ut fra hva som er naturlig og påregnelig etter forholdene på stedet. Det forutsettes at eiendommen skal benyttes som landsbruk. I motsetning til taksering etter konsesjonsloven skal man her ikke ta samfunnsmessige hensyn, men konkret vurdere den aktuelle eiendom. men avkastningsverdi skal også her brukes som prinsipp.