Odelstakst

Odelstakst skal brukes der gården blir forsøkt overtatt av en bedre odelsberettiget etter odelslovens regler.

Verdisetting følger odelslovens § 49:

"Verdsetjinga ved odelstakst skal gjerast på grunnlag av den bruk av eigedomen som er naturleg og pårekneleg etter tilhøva på staden, og som kan sameinast med at eigedomen hovudsakleg blir nytta til landbruksføremål. Reglane i første stykket gjeld tilsvarande for verdsetjinga av odelseigedom når nokon på arveskifte eller skifte mellom ektemakar tek over eigedom i kraft av odelsrett."

Det er Tingretten i området der gården ligger som oppnevner takstmenn ved odelsløsning.

Odelstaksten er verdien som fastsettes av retten hvis det reises odelsløsningssak mot eier av gården. Verdien skal settes ut fra hva som er naturlig og påregnelig etter forholdene på stedet. Det forutsettes at eiendommen skal benyttes som landsbruk. I motsetning til taksering etter konsesjonsloven skal man her ikke ta samfunnsmessige hensyn, men konkret vurdere den aktuelle eiendom. men avkastningsverdi skal også her brukes som prinsipp.