Landbrukstaksering

Det er viktig å være klar over at ved familieoverdragelse kan det være stor forskjell på takstsum og det du skal betale for eiendommen.

Landbrukstaksering skiller seg også vesentlig fra takseringsprinsippene for vanlig boligeiendom.

Taksering av landbrukseiendom (gårdsbruk) innebærer en takst av hele eiendommen, både utmark, skog, jord og bygninger.

Maskiner, redskap, buskap og varelaget inngår ikke i landbrukstaksten, men takseres for seg. Verdien settes lik omsetningsverdi. Innkjøpt varelager verdisettes til innkjøpsverdi. Selvprodusert varelaget, enten det er for salg eller eget bruk, skal verdisettes til salgsverdi

Eiendommens netto avkastningsverdi for jorda og skogen legges normalt til grunn. I tillegg kommer verdien av bygningene som normalt beregnes ut i fra nedskrevet gjenanskaffelsesverdi, der det også tas hensyn til driftsbygningenes nytteverdi.

Takstmannen må være godt kjent med markedet og regelverket.

Takst er et tillitsdokument mellom takstmann og eier. Et dokument som eier kan bruke i forbindelse med forsikring, kunder, bank og offentlige myndigheter.

Takst av gårdsbruk har man f. eks behov for i forbindelse med:

  • Salg av eiendommen
  • Overdragelse av eiendommen
  • Odelstakst
  • Arveoppgjør
  • Skiftetakst
  • Lån og refinansiering